ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между  „Меджик Фарма“ ООД, ЕИК: 203566475, с адрес на управление София, ул. Александър Фол № 2, вх. Д, ап. 34, действащо от свое име във връзка с предоставянето на козметични продукти на адрес (URL) www.shop.dr-kokeva.com  и от името на и за сметка  на „„Меджик Лайн“ ООД, ЕИК. 20080902102745, с адрес на управление София,1700, ул. Александър Фол № 2, вх. Д, ап. 34 относно представянето на дерматологични услуги на адрес (URL) www.dr-kokeva.com   (наричано тук „Издател„,   „ние“ или “нас”). и потребителите на интернет сайта www.dr-kokeva.com и неговият поддомейн www.shop.dr-kokeva.com.

Чл. 2. Използвайки в уеб сайта www.dr-kokeva.com и онлайн магазина www.shop.dr-kokeva.com, потребителите декларират, че приемат и са съгласни с настоящите условия.

Чл. 3. За всички искания, свързани с вашето ползване на сайта, можете да се свържете с нас на следния адрес: office@dr-kokeva.com

Чл. 4. Информация относно сайта:

Website URL: www.dr-kokeva.com, www.shop.dr-kokeva.com

За връзка : електронен адрес: office@dr-kokeva.com info@dr-kokeva.com – тел.: 0882 515 788; 0884 443 161

Издател: „Меджик Фарма“ ООД, ЕИК: 203566475, с адрес на управление София, ул. Александър Фол № 2, вх. Д, ап. 34, от свое име и от името на и за сметка  на „Меджик Лайн“ ООД, ЕИК. 20080902102745

Чл. 5. Този документ съдържа Общите условия, според които „Меджик Лайн“ ООД, ЕИК. 20080902102745, с адрес на управление София,1700, ул. Александър Фол № 2, вх. Д, ап. 34 извършва предоставяне на услуги чрез онлайн сайт на адрес: www.dr-kokeva.com, наричан по долу за кратко САЙТ и  „Меджик Фарма“ ООД, ЕИК: 203566475, с адрес на управление София,1700, ул. Александър Фол № 2, вх. Д, ап. 34, което извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет(поддомейн): www.shop.dr-kokeva.com, наричано по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адресите www.dr-kokeva.com, www.shop.dr-kokeva.com щe се нарича за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.DR-KOKEVA.COM
 2. Информация съдържаща се на сайта.

Чл. 6. Посредством интернeт сайта www.dr-kokeva.com, потребителите могат да се запознаят с услугите предлагани от „Меджик Лайн“ ООД, да се информират относно същите, да отправят запитване и/или да запазят час посредством контактните форми.

Чл. 7. (1) Информацията предоставена със сайта е само ориентировъчна и при никакви обстоятелства не може да замени медицинската диагностика или консултацията с лекар, нито може да замени медицинското лечение. Същата не представлява консултация или медицински съвет и не служи за самолечение.

(2) „Меджик Лайн“ ООД както и „Меджик Фарма“ ООД не отговарят за достоверността и използването информацията съдържаща се в сайта.

(3) За повече информация или ако имате въпроси, е препоръчително да се направи консултация с лекар.

 1. Интелектуална собственост

Чл. 8. (1) Сайтът и всички елементи, които съдържа (като брандове, изображения, текстове, видеа и др.), са защитени с права за защита на интелектуалната собственост.

(2)Не се допуска използване, възпроизвеждане или предоставяне на сайта (изцяло или отчасти) в никаква медия и с никаква друга цел, включително, но не само, търговски цели.

 1. Отговорност

Чл. 9 (1) „Меджик Лайн“ ООД и „Меджик Фарма“ ООД не носят отговорност за:

 1. непредоставяне на възможност за достъп до интернет сайта и всички поддомейни или нарушено функциониране на сайта и всички поддомейни, включително в резултат на тестове от страна на дружествата с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на сайта и неговите поддомейни;
 2. вреди,причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта.

(2) „Меджик Фарма“ ООД (както и „Меджик Лайн“ ООД) не носят отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайтовете или ресурсите или услугите на сайтовете.

 

 1. Промени в сайта

       Чл. 10 (1) Издателят може да променяме съдържанието и информацията, поместени на сайта, както и тези Условия за ползване с цел спазване на приложимите закони и/или регламенти и/или с цел подобряване на сайтовете и предоставяните услуги и продукти.

(2) Потребителите имат задължението да следят за промените извършени по настоящите Общи условия за ползване на сайта.

 1. Лични данни

Чл. 11. За повече информация относно начина на обработване на личните ви данни, моля, вижте тук нашата политика за защита на личните данни.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.SHOP.DR-KOKEVA.COM

Чл. 12. (1)Този документ съдържа Общите условия, според които „Меджик Фарма“ ООД, ЕИК: 203566475, с адрес на управление София,1700, ул. Александър Фол № 2, вх. Д, ап. 34 извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.shop.dr-kokeva.com, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.shop.dr-kokeva.com се наричаме за краткост Потребител.

(2)При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.shop.dr-kokeva.com или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

(3) Посредством интернет сайта www. shop.dr-kokeva.com, потребителите могат да се запознаят и да информират относно продуктите предлагани от „Меджик Фарма“ ООД, да направят заявка и да закупят същите и да отправят запитване посредством контактните форми.

 

1.ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

Чл. 13. Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. „Меджик Фарма“ ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.shop.dr-kokeva.com.

Чл. 16. (1) Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

(2) При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана или по всякакъв дръг начин позволяващ на потребителя да разбере за намалението на цената.

Чл. 14. При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови

.
       1.1. Права и задължения относно съгласно Законо за защита на потребителите.

Чл. 15. Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
1.Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

 1. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е „Меджик Фарма“ ООД, ЕИК: 203566475
 2. Седалище и адрес на управление на доставчика: София,1700, ул. Александър Фол № 2, вх. Д, ап. 34, телефон на потребителя – 0882 515 788; 0884 443 161, e-mail: office@dr-kokeva.com, info@dr-kokeva.com
 3. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: София 1406, бул.“Джеймс Баучер“ 83-85, ет. 1, офис 1.
 4. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до или под наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
 5. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите
  Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”

 

       1.1.1. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора
Чл. 16(1) Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
1. датата на доставка, което означава датата, на която Потребителя или посочена от него трета страна (различна от куриера) са приели и физически владеят продукта; или
2. в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно:

(а) датата, на която Потребителят или трето лице (различно от куриера) и посочено от него са приели и физически владеят последния продукт, или

(б) датата, на която МАГАЗИНЪТ уведоми Потребителят, че не може да достави остатъка от поръчаните продукти; или
3.  в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части:

(а) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или

(б) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

 

Чл. 17. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител. Отказа на хартиен носител следва да бъде изпратен на адрес: София, бул. „Джеймс Баучер“ 83-85, ет. 1, офис 1

 

Чл. 18. (1) Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказа (Приложение № 1) или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: office@dr-kokeva.com или info@dr-kokeva.com,, като в случай че използва тази възможност, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

(2) За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

(3) В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от shop.dr-kokeva.com), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

Чл.19. (1) МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването по чл. 21 ал. 3 само по посочена от потребителя банкова сметка.

(2) МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

 

Чл. 20. Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.

 

Чл. 21. (1) Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания на адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер 83-85 ет. 1 офис 1.

       (2) Потребителят няма право на отказ от договора при доставка на запечатани продукти, които са разпечатани след доставката им и са използвани от потребителя, поради нарушената цялост на козметичния състав. Същите не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената и защита на здравето. В допълнение при използване на козметичните продукти същите могат да влошат качеството си или да придобият по-кратък срок на годност.

       (3) В случаи извън горепосоченият, Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране

 

Чл. 22. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

 

       1.1.2. Несъответствия на стоките и рекламации.

      
Чл. 23. (1)При получаване на пратката, Потребителя трябва да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката.

(2)При несъответствие на получените стоки с поръчаните, потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

Чл. 24. При наличие на проблем и за заявка на рекламация относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 0882 515 788; 0884 443 161 или на имейл: office@dr-.kokeva.com

Чл. 25. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

Чл. 26. В случай, че не може да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, Потребителя може да използва следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

 1. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Използвани термини:

Потребител: Лице, което избира продуктите от МАГАЗИНА, попълва данните и инциира поръчката, като извършва това от свое име или от името на юридическо лице, от което е упълномощен.

Получател: Физическо или юридическо лице, което може да е различно от потребителя и което получава поръчаните продукти на адрес, указан от заявителя.

 

Чл. 27 (1) За да направи поръчка, Потребителят трябва да попълни необходимите данни на указаните места.

(2) Поръчките се изпращам от МАГАЗИНА само след като бъдат потвърдени по посоченият от Потребителя телефон.

       Чл. 28. Доставката за България се извършва от куриерска фирма Еконт и Спиди в рамките на 1-5 работни дни и цените са както следва:

 • До вашия адрес в България при поръчка ДО 200.00 лв. със Спиди– 3.90 лв.
 • До вашия адрес в България при поръчка ДО 200.00 лв. с Еконт – 5.90 лв.
 • До офис на Еконт в България при поръчка ДО 200.00 лева – 3.90
 • До офис на Спиди в България при поръчка ДО 200.00 лева – 3.90
 • Безплатна доставка при поръчка НАД 200.00 лв.

       2.1. Доставки до държави извън България

Чл. 29. За доставка извън България моля свържете се с нас на имейл: office@dr-kokeva.com, info@dr-kokeva.com и на тел.: 0882 515 788; 0884 443 161

Чл. 30. Потребителите на електронния магазин, чийто адреси на доставка са в населени места извън Европейския съюз заплащат допълнително всички мита, данъци и такси, дължими за съответните страни. Тези такси не са включени в цената за доставка и варират за различните страни. За точна информация, потърсете съответните агенции във Вашата страна.

       3. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащане в брой при доставка – наложен платеж

Чл. 31. Изпращането на поръчаните стоки се осъществява на следващия работен ден, считано от датата на поръчката. Поръчката се заплаща при доставка от Куриерска фирма Еконт. При доставка на стоката плащате дължимата сума на куриера.Всички разходи по доставката са отбелязани в цената на поръчката.

 1. АНУЛИРАНЕ

Чл. 32 Потребителя може да изпрати заявка за анулиране на своята поръчка на имейл: office@dr-kokeva.com в срок от един час след подаването й. Заявки за анулиране след посоченото време също се разглеждат, но за съжаление не можем да гарантираме анулирането, тъй като поръчката може да е изпратена през това време.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 33. С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Потребителя подава лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които предлага. Изпратената до МАГАЗИНА информация се използва единствено за изпълнение на поръчката на Потребителя. Можете да се запознаете с Политиката за поверителност тук.

       III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. Всички спорове между „Меджик Фарма“ ООД, „Меджик Лайн“ ООД и потребителите във връзка с ползването на сайтовете се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Чл. 35. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Чл. 36. МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.shop.dr-kokeva.com. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Меню